Neuromuskulära sjukdomar hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ha kunskap om diagnostik och behandling av neuromuskulära sjukdomar. ST-läkaren ska även utveckla sin kompetens att delta i ett multidisciplinärt samarbete och samarbete med habilitering och regionalt neuromuskulärt center.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Särskilja central från perifer orsak till motoriska svårigheter hos barn med avvikande grovmotorisk utveckling, muskulär hypotonus och muskelsvaghet.
  • Utifrån kliniska undersökningsfynd diagnostisera och identifiera olika nivåer av påverkan på det nedre motorneuronet.
  • Redogöra för utredningsmetoder för att fastställa diagnos samt översiktligt tolka resultat av biokemiska analyser, neurofysiologiska metoder såsom neurografi, elektromyografi, EMG, repetitiv nervstimulering, muskelbiopsi och genetiska analyser.
  • Redogöra för epidemiologi, symtombild, orsak och förlopp vid genetiska och förvärvade tillstånd inom de olika övergripande sjukdomsgrupperna (framhornscellssjukdomar, polyneuropatier, myastena syndrom, myopatier, muskeldystrofier, myotona sjukdomar och periodiska paralyser).
  • Redogöra för läkemedelsbehandling vid neuromuskulära sjukdomar.
  • Utifrån vårdnivå diskutera specifika aspekter för habilitering och multidisciplinärt omhändertagande vid neuromuskulära sjukdomar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: