Neuropsykiatri

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska utveckla kunskap om upptäckt, diagnostik och behandling av ADHD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och utvecklingsstörning. Kurs i ämnet ska även ge insikt om och färdigheter i bemötande och arbetssätt inom neuropsykiatriskt behandlingsarbete.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 8, 11, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c2, c8, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Evaluera aktuella etiologiska förklaringsmodeller utifrån neurobiologi och kognitionsforskning.
 • Redogöra för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras prevalens och symtomatologi.
 • Redogöra för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar associerade med psykiska, perceptuella och somatiska svårigheter och symtom.  
 • Förklara och aktivt delta i den diagnostiska processen inklusive differentialdiagnostiska överväganden samt välja och använda adekvata diagnostiska hjälpmedel.
 • Redogöra för grundläggande sociala, pedagogiska och psykologiska interventioner, initiera dessa vid behov samt kritiskt utvärdera effekten av insatta åtgärder.
 • Redogöra för, genomföra och utvärdera farmakologisk behandling vid neuropsykiatriska diagnoser.
 • Redogöra för andra yrkesgruppers arbetsmetoder och tillämpbarheten av arbetssättet tvärprofessionellt teamarbete.
 • I samarbete med andra yrkesföreträdare genomföra en utredning och sammanställa samt värdera resultatet.
 • Känna till relevanta regelverk tillämpliga på patientgruppen.
 • Skriva ett utlåtande som förmedlar förståelse för patientens funktionshinder till olika vårdgrannar.
 • Analysera anpassningen av förhållningssättet till personer med någon av de aktuella diagnoserna, med beaktande av personens tillstånd, förhållande, bakgrund och kommunikationsmönster.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: