Neuropsykiatriska tillstånd och utvecklingsstörning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla barn med utvecklingsneurologiska avvikelser.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera barn som är i behov av en utredning avseende kognition, kommunikation, aktivitetsgrad och uppmärksamhet.
  • Beskriva hur ett tvärprofessionellt utredningsteam är uppbyggt.
  • Redogöra för vanligt förekommande syndrom som kan medföra utvecklingsneurologiska avvikelser.
  • Utforma en individualiserad medicinsk utredning och i förekommande fall uppföljning av barn och ungdomar med dessa tillstånd.
  • Redogöra för farmakologisk och ickefarmakologisk behandling samt exemplifiera hur uppföljning kan ske.
  • Redogöra för olika typer av biverkningar som kan uppstå vid en läkemedelsbehandling.
  • Diskutera specifika aspekter för habilitering vid dessa tillstånd.
  • Redogöra för lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionsnedsatta.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: