Neuroradiologi och neurofunktionella metoder

Kurser i detta ämne syftar till kunskap om neuroradiologiska och neurofunktionella registreringsmetoder samt tillämpningen av dessa metoder.

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 1, 5, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c1, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologi, symtom, sjukdomsutveckling, och prognos vid perifera nervsjukdomar, inklusive reaktioner vid skada, sjukdomar i neuromuskulär transmission, primära muskelsjukdomar, mitokondriella sjukdomar och motorneuronsjukdomar, samt använda denna kunskap till planering och praktiskt genomförande av adekvat neurofysiologisk undersökning.
  • Beskriva teknikbas, datainsamling samt begränsningar för datortomografi (CT), MR (magnetisk resonanstomografi), PET (positron-emissionstomografi), funktionell MR (fMRI), SPECT (single-photon emission computed tomography) och MEG (magneto-encephalography).
  • Beskriva indikationer, utredningsgång samt patologiska fynd vid utredning av centrala nervsystemet med PET, fMRI, SPECT och MEG.
  • Beskriva indikationer för iktal och iteriktal SPECT samt multimodal bildanalys vid epilepsikirurgisk utredning.
  • Beskriva vilka läkemedel som kan påverka utredning med neuroradiologiska eller neurofunktionella metoder.
  • Beskriva vad svaret vid neuroradiologiska eller neurofunktionella metoder bör innehålla i relation till frågeställning och undersökningsfynd.
  • Beskriva begränsningar, risker och kontraindikationer vid neuoradiologiska och neurofunktionella metoder.
  • Redogöra för särskilda aspekter som är aktuella vid utredning med neuroradiologiska och neurofunktionella metoder på barn.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: