Neurotrauma och neurointensivvård

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa principer för neurotrauma och neurointensivvård enligt det aktuella vetenskapliga läget samt nationella och internationella riktlinjer.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 3, 4
Till viss del: 2, 10, 12, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c3, c4
Till viss del: c2, c10, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Neurotrauma:

 • Redogöra för epidemiologi och klassificering av neurotrauma inklusive prognostiska faktorer.
 • Beskriva allmän traumatologi, ATLS-principer och prehospitalt omhändertagande.
 • Bedöma medvetandegrad enligt GCS och RLS.
 • Värdera neuroradiologi vid traumatiska hjärnskador.
 • Beskriva mekanismer för traumatiska hjärnskador.
 • Redogöra för indikationer och kirurgiska tekniker vid traumatiska hjärnskador såsom hematomevakuering, skallfrakturer, intrakraniell monitorering, liquor-läckage, dekompression och rekonstruktion.
 • Tillämpa skandinaviska riktlinjer för neurotraumatologi.

Neurointensivvård:

 • Beskriva principer för intensivvård samt organsystemens patofysiologi och monitorering.
 • Redogöra för neurointensivvård, patofysiologi av neurotrauma och intrakraniell monitorering.
 • Beskriva prognos vid neurotrauma och principer för neurorehabilitering.
 • Bedöma hjärndödsdiagnostik och beskriva organdonation.
 • Redogöra för olika samtalsmetoder för att ge besked om livshotande tillstånd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: