Njursjukdomar för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom njurmedicinen.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 4
Till viss del: 3, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste njurmedicinska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera, klassificera och behandla akut njursvikt, övre och nedre urinvägsinfektioner samt urosepsis.
  • Preliminärdiagnostisera och planera utredning och behandling av kronisk njursvikt, njurrelaterade läkemedelsbiverkningar, renovaskulär sjukdom (inklusive njurartärstenos) och misstänkt tumör i urinvägar.
  • Planera utredning och behandling av akuta njurrelaterade symtom och fynd såsom dysuri, miktionssveda, urinretention, hematuri, syra-bas rubbning, elektrolytrubbning och förstorad prostata.
  • Översiktligt redogöra för övriga njurmedicinska sjukdomar och tillstånd, till exempel nefrotiskt syndrom, glomerulonefriter och renovaskulära tillstånd.
  • Redogöra för indikationen för dialysbehandling vid akut och kronisk njursvikt.
  • Värdera indikationen för och tolka akut njurmedicinsk utredning, inklusive klinisk kemisk och mikrobiologisk provtagning, radiologi och klinisk fysiologisk undersökning.
  • Värdera indikationen för mer specifik njurmedicinsk utredning och behandling och när organspecifik konsult bör tillfrågas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: