Osteoporos, infektioner i rörelseorganen och perifer cirkulationssvikt

Kurser i ämnet syftar till att säkerställa att ST-läkaren har kunskap i epidemiologi, patofysiologi, mikrobiologi, farmakologi samt utredning med riskbedömning, behandling och prognos.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för benmorfologi och benmetabolism.
 • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder, bedöma bilder och undersökningsfynd och tillämpa det i diagnostik och behandling.
 • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.

Osteoporos:

 • Identifiera frakturrisk, relevanta riskfaktorer och utifrån detta bedöma värdet av bentäthetsmätning.
 • Redogöra för farmakologiska principer och terapier samt andra relevanta åtgärder för att förebygga fraktur.

Infektioner i rörelseorganen:

 • Välja biokemiska och mikrobiologiska metoder för att utreda infektioner i rörelseorganen.
 • Redogöra för behandlingsalternativ och indikationer avseende infektion i rörelseorganen så som mjukdelsinfektion, ledinfektion, öppna frakturer och infektion i närhet av implantat.
 • Redogöra för farmakologiska principer för antimikrobiella läkemedel samt tillämpa principer för rationell antibiotikaanvändning avseende ekologi hos individ, miljö och resistensutveckling.

Perifer cirkulationssvikt:

 • Resonera kring riskfaktorer såsom diabetes och rökning.
 • Välja undersökningsteknik och utföra diagnostik av perifer cirkulationssvikt samt redogöra för indikationer för behandling och behandlingsalternativ.
 • Välja amputationsnivå och -teknik för att möjliggöra protesförsörjning.
 • Förebygga och behandla amputationsstumpsproblem.
 • Redogöra för basutbudet av ortopediska hjälpmedel och dess plats i behandlingsrutinerna samt för olika protestyper på nedre extremiteten.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: