Övre abdominell kirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillgodogöra sig teoretiska kunskaper inom området övre abdominell kirurgi.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma anatomi med avseende på landmärken, riskområden samt normaltillstånd och avvikelser.

Endoskopi:

 • Värdera indikationer och potentiella komplikationer vid diagnostisk gastroskopi med provexcision, enoskopik retrograd cholangiopancreaticografi, anläggning av endoskopisk gastrostomi.
 • Redogöra för endoskopisk behandling vid övre GI-blödning, polypektomi och ballongdilatation vid benigna strikturer.

Esofagus:

 • Bedöma riskfaktorer, symtom och utredning vid esofaguscancer.
 • Redogöra för operationsindikationer respektive principer för kirurgisk och onkologisk behandling, inklusive stentbehandling, vid esofaguscancer.
 • Redogöra för riskfaktorer, utredning och endoskopisk uppföljning av Barretts esofagus samt beskriva endoskopiska behandlingsmetoder vid dysplasi och tidig cancer i esofagus.
 • Beskriva riskfaktorer, utredning och indikation för kirurgisk behandling vid esofagusdivertikel.
 • Beskriva patofysiologi, symtom, utredning samt endoskopisk och kirurgisk behandling vid akalasi.

Gastroesofageal reflux (GERD):

 • Bedöma symtomatologi och redogöra för patofysiologi, utredning samt indikationer för medicinsk och kirurgisk behandling.

Ventrikelcancer:

 • Bedöma symtom samt redogöra för riskfaktorer, incidens, utredning och indikation och kontraindikation för operation.
 • Beskriva anläggning av nutritiv jejunostomi, ventrikelresektion och gastrektomi samt principerna för onkologisk och palliativ behandling.

Ulcus i ventrikel och duodenum:

 • Bedöma symtom samt redogöra för patofysiologi och utredning.
 • Tillämpa principerna för medicinsk behandling.
 • Redogöra för indikationer och teknik vid endoskopisk och kirurgisk behandling av övre gastrointestinal blödning och perforerat ulcus.

Obesitaskirurgi:

 • Redogöra för indikation för kirurgisk behandling, principer för de vanligaste bariatriska ingreppen samt handläggning av komplikationer efter kirurgi.
 • Beskriva effekter på obesitasassocierade sjukdomstillstånd samt nutritionella och övriga senkomplikationer efter kirurgi.

Gallstenssjukdom:

 • Bedöma symtomatologi, utredning och komplikationer associerade till gallstenssjukdom.
 • Bedöma indikationer och kontraindikationer respektive redogöra för teknikerna vid kirurgisk och endoskopisk behandling av gallstenssjukdom.

Tumör i gallvägar:

 • Bedöma symtom och utreda stasikterus samt beskriva principer för kirurgisk, endoskopisk och onkologisk behandling vid gallvägstumör.
 • Beskriva kontroller och åtgärder vid gallblåsepolyp.

Tumörer i pancreas:

 • Bedöma symtom och utreda malign pancreassjukdom.
 • Beskriva principer för kirurgisk, endoskopisk, onkologisk samt palliativ behandling av malign pancreassjukdom.

Pancreatit:

 • Bedöma symtom, utreda och initialt handlägga akut pancreatit.
 • Redogöra för principer för medicinsk, endoskopisk och kirurgisk behandling av akut och kronisk pancreatit.

Mjälte:

 • Beskriva sjukdomstillstånd som kan föranleda elektiv splenektomi samt principerna för splenektomi vid akut blödning.

Levertumörer och leversjukdomar:

 • Redogöra för riskfaktorer, symtom, utredning, indikation och kontraindikation för kirurgi vid kolangiokarcinom (CCC) och hepatocellulär cancer (HCC) samt beskriva principer för kirurgisk och onkologisk behandling.
 • Redogöra för symtom och utredning vid misstanke om levermetastaser samt beskriva uppföljningsrutiner vid maligna sjukdomar med risk för utveckling av levermetastaser.
 • Beskriva principer för kirurgisk och onkologisk behandling av levermetastaser av olika genes.
 • Beskriva indikationerna, utredning inför och principer för kirurgisk teknik vid levertransplantation.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: