Palliation för kirurger

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga palliativa patienter inom kirurgiska verksamheter.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c4, c6, c7, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för definition av och syftet med palliativ vård och dess värdegrund.
 • Diskutera betydelsen av teamarbete i det palliativa arbetet och beskriva de olika komponenterna i ett komplett palliativt team.
 • Redogöra för tidsaspekter och olika faser av den palliativa vården samt genomföra brytpunktssamtal.
 • Diskutera olika sätt att lämna svåra besked.
 • Redogöra för krishantering.
 • Beskriva etiska aspekter inom palliativ behandling.
 • Redogöra för adekvat symtomlindring, till exempel olika regimer för smärtbehandling samt behandling av illamående, andningsbesvär och oro.
 • Redogöra för nutritionsaspekter hos palliativa patienter inklusive indikationer för gastrostomi och nutritiv jejunostomi.
 • Redogöra för palliativ stentbehandling i gastrointestinalkanalen.
 • Redogöra för övergripande principer för palliativ kirurgi, till exempel devierande kirurgi, sårrevisioner och tumörreducerande kirurgi.
 • Redogöra för palliativ avlastning av urinvägar.
 • Beskriva omvårdnadsaspekter hos palliativa patienter så som elimination, munvård, trycksårsprofylax med mera.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: