Patientcentrerad kommunikation inom allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha goda teoretiska kunskaper om samt kunna tillämpa patientcentrerad konsultationsmetodik.

Kurser i ämnet bör inriktas mot analys och genomförande av patientens konsultation hos läkare med patientcentrering som samtalsmetod och förhållningssätt. Kurser i ämnet bör även innehålla färdighetsträning i form av rollspel och verkliga patientmöten som inspelats på video.

Ledare för kurser i detta ämne bör vara erfarna läkare och utbildade i patientcentrerad konsultationsmetodik.

Språklig kompetens är central för kommunikation. För personer med annat modersmål än svenska rekommenderas förkunskaper motsvarande svenska C1.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 13
Till viss del: 3, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1
Till viss del: a1, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för det vetenskapliga stöd som finns för patientcentrerad konsultation inom värde- och evidensbaserad medicin.
  • Kommunicera med patienter med hjälp av en väldefinierad kommunikationsmetodik och, genom att utifrån patientens agenda, åstadkomma en gemensam förståelse och gemensam planering.
  • Ge konstruktiv återkoppling på konsultationer.
  • Analysera sin egen roll och betydelsen av interaktion för bemötande och klinisk bedömning i en konsultation.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: