Pediatrisk anestesi och tillhörande intensivvård

Kurser i detta ämne syftar till att ge teoretiska baskunskaper för att som specialist ge anestesi och intensivvård till barn, självständigt till barn >2 års ålder eller med handledning till barn <2 års ålder.

Utöver det ska kurser i detta ämne ge praktisk träning i akuta situationer under anestesi, trauma och andra akuta tillstånd enligt utbildningsprogrammet för A-HLR till barn. Som specialist ska man behärska teoretisk bakgrund för A-HLR till barn och vid scenarioövningar tillämpa dessa kunskaper praktiskt.

Det är lämpligt att ST-läkaren deltar i hands on demonstationer för att vara orienterad om principer för vascular access och luftvägshantering hos barn.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 6, 11
Till viss del: 1, 2, 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c5, c6, c11
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, b1 c1, c2, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för anatomiska, fysiologiska och farmakologiska särdrag för barn i olika åldrar.
 • Tillämpa inhalations- och intravenös anestesi.
 • Redogöra för regional anestesi.
 • Behandla akut smärta.
 • Tillämpa vätske- och nutritionsbehandling.
 • Redogöra för sjukdomstillstånd inom neonatologi och spädbarnskirurgi med konsekvenser för anestesi och intensivvård.
 • Redogöra för traumaomhändertagande.
 • Redogöra för symtomatologi, orsaker till och behandling av akut andnings- och cirkulationssvikt.
 • Redogöra för anatomiska särdrag och sjukdomstillstånd av betydelse för den fria luftvägen och kärlaccess i samband med anestesi och intensivvård.
 • Redogöra för transport av sjuka barn och nyfödda för specialistvård.
 • Redogör för teoretisk bakgrund och tillämpa A-HLR.
 • Reflektera över och värdera tillgänglig kompetens i specifika situationer.
 • Tillämpa adekvat kommunikation avseende patient och föräldrar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: