Personlighetssyndrom

Kurser i ämnet syftar till att utveckla den blivande psykiaterns förmåga att diagnostisera, stödja och behandla svåra personlighetsyndrom.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 13, 15
Till viss del: 4, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Analysera hur egna grundvärderingar påverkar ens synsätt på och förhållningssätt till patienten.
  • Förklara hur förhållningssättet till patienten påverkar behandlingsresultatet.
  • Skapa en terapeutisk allians.
  • Ställa diagnos och bedöma samsjuklighet.
  • Redogöra för teorier om uppkomst.
  • Redogöra för personlighetsyndromets dynamik.
  • Ordinera farmaka, väga nytta mot risker och utvärdera behandlingseffekt.
  • Redogöra för behandlingsmetoder som har visat sig vara effektiva vid olika typer av personlighetsyndrom samt indikationer och kontraindikationer för behandling.
  • Utföra bedömning av akut respektive kronisk suicidrisk liksom akut respektive kroniskt självskadebeteende.
  • Föreslå lämpliga rehabiliteringsåtgärder och stödinsatser.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: