Psykiatri och beroende

För att självständigt kunna arbeta som specialistläkare inom internmedicin krävs grundläggande kunskaper inom psykiatri och beroende.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 8, 9
Till viss del: 4, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och översiktligt värdera symtom vid förstämningssyndrom, psykos, sömnstörning, ångestsjukdom och missbrukstillstånd.
  • Identifiera behov av och initiera suicidriskbedömning.
  • Bedöma och initialt behandla konfusion, depression, ångesttillstånd och sömnstörning.
  • Identifiera och redogöra för psykosomatiska tillstånd.
  • Diskutera och anpassa adekvat behandling av somatisk sjukdom hos patienter med psykiatriska tillstånd.
  • Diagnostisera och tillämpa behandling vid alkoholabstinens och intoxikation.
  • Redogöra för och formulera anmälan enligt Lagen om vård av missbrukare, (LVM), och § 14 i Socialtjänstlagen, (SoL).
  • Redogöra för symtom och behandling vid beroendesyndrom, exempelvis narkotika och läkemedel.
  • Bedöma behov av vård samt formulera anmälan enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT).
  • Bedöma behov av utredning samt initiera basal utredning vid demens.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: