Psykiatrisk juridik

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa lagar och förordningar som reglerar myndighetsutövning inom psykiatri samt ha kunskap om annan för psykiatrin relevant lagstiftning.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10, 13, 15
Till viss del: 21

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, a6, b1, c10, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Söka och förklara relevanta bestämmelser inom olika former av vård.
 • På ett omdömesgillt sätt använda regelverket i sitt dagliga arbete.
 • I enlighet med gällande rätt hantera konflikter mellan respekten för enskildas integritet och andra berättigade intressen, i synnerhet vid tillämpning av tvångslagstiftningen.
 • Vara orienterad i regelverket på internationell nivå och redogöra för mänskliga rättigheter utifrån patientens och läkarens roller.
 • Redogöra för vilka samverkande aktörer man möter runt patienten.
 • Förklara LRV-lagens intentioner gällande säkerhet och risk i avvägningen mellan samhällsskydd och individskydd.
 • Tillämpa tvångslagstiftningarna LPT, LRV, LVM och LVU.
 • Redogöra för var i hälso- och sjukvårdsorganisationen man kan ta hjälp i juridiska frågeställningar.
 • Skriva korrekta vårdintyg, inlagor och blanketter.
 • Förklara rättsprocessen, det vill säga organisationen, aktörer och tidsaspekter kring tvångsvård.
 • Diskutera hur lokala vårdprogram, PM och instruktioner förhåller sig till övriga regelverk.
 • Förklara rättigheter och skyldigheter för patient, närstående och läkare när det gäller sekretess och information.
 • Bemöta patienter under tvångsvård på ett korrekt och respektfullt sätt med hänsyn till maktperspektiv, patientens självbestämmande och integritet.
 • Hantera, i enlighet med gällande rätt, konflikter mellan respekten för enskildas integritet och andra berättigade intressen, i synnerhet vid tillämpning av tvångslagstiftningen.
 • Analysera konsekvenser av anmälningsplikten när det gäller barn, körkort, innehav av skjutvapen, sjöbefäls- och flygcertifikat samt anmälningsplikten när det gäller LVU och LVM.
 • Göra en etisk analys på uppkomna situationer där tvång ingår.
 • Ha insikt om och ödmjukhet inför svårigheterna med tvång och det lagrum som man verkar inom som psykiatriker.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: