Psykiatrisk neurovetenskap för psykiatri

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa ett kritiskt tänkande byggt på en bred neurobiologisk kunskap vid utredning och behandling samt kunna ge patienten god förståelse rörande sitt tillstånd.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för hur olika metoder (PET, funktionell och strukturell MR, elektrofysiologi) används för att studera hjärnans funktionella neuroanatomi och neurokemi.
  • Redogöra för följande grundläggande huvudfunktioner: sensorik, motorik, motivation, perception, kognition, och emotion.
  • Redogöra för olika kognitiva neuropsykologiska paradigm och testbatterier som används för att mäta de nämnda hjärnfunktionerna. Prova och diskutera olika verktyg för mätning.
  • Integrera neurobiologiska och psykologiska perspektiv för att aktivt tillämpa kunskap om kognitiva och affektiva processer såsom exempelvis exekutiva funktioner, arbetsminne, uppmärksamhet, basala affekter och affektiv reglering.
  • Exemplifiera och diskutera hur gener och miljöfaktorer kan samverka vid psykiatriska tillstånd.
  • Analysera och diskutera neurobiologiska principer, processer och funktionshinder vid affektiva syndrom, ångestsyndrom, psykoser, beroendesjukdom och ADHD.
  • Kontinuerligt analysera och resonera kring hur utredning och behandling förhåller sig till neurobiologiska processer och psykopatologi.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: