Psykiatrisk samsjuklighet vid beroendetillstånd

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren förmåga att utreda, diagnostisera och behandla psykiatrisk samsjuklighet vid samtidigt substansrelaterat syndrom.

Målgrupp

Beroendemedicin

När i utbildningen

Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8

Till stor del: c7
Till viss del: c1, c2, c3, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Ha kännedom om skillnader i frekvens av psykiatrisk samsjuklighet utifrån olika substansbrukssyndrom.

  • Bedöma, utreda och behandla psykiatriska syndrom hos patienter med substansrelaterad problematik.

  • Samverka med specialistpsykiatrisk verksamhet och Habilitering vid svår psykiatrisk samsjuklighet (exempelvis psykossjukdom, bipolära syndrom, personlighetssyndrom av svår grad) samt funktionsnedsättning

  • Utföra suicidriskbedömning vid substansrelaterad problematik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: