Psykoterapi inom barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskap om psykoterapeutiska behandlingsmetoder inom barn- och ungdomspsykiatri och öka förmågan till samarbete med andra yrkeskategorier. ST-läkaren ska erhålla grundläggande färdighet i psykoterapeutiska förhållningssätt, tillämpbara i olika patient- och familjekontakter.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 13
Till viss del: 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, c6
Till viss del: a2, b2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för de olika psykoterapeutiska inriktningarnas teoretiska bakgrund och deras på vetenskap eller beprövad erfarenhet baserade metoder, idéhistoriska bakgrund och utveckling.
  • Värdera vetenskaplig litteratur inom området psykoterapi.
  • Analysera skillnader mellan psykoterapeutiska samtal och andra typer av samtal (exempelvis utredande, informerande) och kunna anpassa samtalet utifrån patientens behov.
  • Samarbeta kring psykoterapi med övriga professioner.
  • Under handledning tillämpa specifika psykoterapeutiska metoder samt arbeta med alliansstärkande och motiverande interventioner.
  • Redogöra för aktuell kunskap kring farmakologisk och psykologisk kombinationsbehandling.
  • Identifiera och hantera sina egna reaktioner i professionella kontakter.
  • Undersöka och känna igen gränserna för sina kunskaper och färdigheter när det gäller psykoterapiarbete.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: