Rättspsykiatri

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa kunskaper om samverkan, kontinuitet och återkommande risk- och behovsanalys i den rättspsykiatriska vårdkedjan.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c10, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för grundläggande fakta kring bakgrundsfaktorer till brott som till exempel drogeffekter och substansbruk.
 • Redogöra för psykiatrins och rättspsykiatrins juridiska uppdrag.
 • Tolka och förstå ett rättspsykiatriskt yttrande till domstol.
 • Redogöra för hur en Rättspsykiatrisk Undersökning (RPU) går till.
 • Tillämpa och analysera begreppet Allvarlig Psykisk Störning (APS) i psykiatriska vårdsituationer.
 • Problematisera sekretesslagstiftningens tillämpning i psykiatri och rättspsykiatri.
 • Redogöra för hur häkte, fängelse och institutioner för tvångsvård av ungdomar och personer med substansbrukssyndrom ser ut och fungerar.
 • Redogöra för hur den rättspsykiatriska utredningsverksamheten och vården är organiserade och samverkar.  
 • Redogöra för evidensbaserad behandling för att reducera aggressivitet, substansbruk och andra riskfaktorer för återfall i 
  brott.
 • Tillämpa LRV i vård av patienter. Redogöra för skillnader mellan LPT och LRV. Redogöra för omständigheter kring akut rättspsykiatrisk vård.
 • Genomföra en riskbedömning med hjälp av klinisk kunskap och beslutsstöd.
 • Förstå läkarens roll i att leda rättspsykiatriska team i utredning och vård genom att integrera olika yrkesgruppers kompetenser.  
 • Analysera och utveckla strategier för att hantera sina egna och patientens rädslor och samtidigt upprätthålla integriteten i vårdmiljön.
 • Identifiera etiska dilemman inom rättspsykiatrisk utredning och vård och föra en diskussion om gränslandet mellan lagens krav och läkaryrkets etik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: