Rehabilitering av äldre

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa CGA (Comprehensive Geriatric Assessment), samt leda och samordna rehabilitering av äldre.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 2, 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, c8, c9, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för värdet av en sammantagen bedömning av den äldre patienten där medicinska, funktionella, psykologiska, sociala och existentiella aspekter beaktas.
  • Redogöra för innebörden i begreppet CGA.
  • Beskriva kompetens hos övriga professioner i det geriatriska teamet.
  • Planera rehabiliteringen av den äldre patienten exempelvis efter stroke, fraktur, medicinsk och kirurgisk sjukdom.
  • Tillämpa olika validerade bedömningsinstrument avseende till exempel ADL, smärta, balans, kognition.
  • Prognostisera förväntat rehabiliteringsförlopp utifrån vetenskaplig grund och klinisk erfarenhet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: