Rehabilitering vid förvärvade skador och sjukdomar i hjärnan

Syftet med kurser i detta ämne är att ST-läkaren ska ha de kunskaper som krävs för att fungera självständigt som ansvarig läkare för rehabilitering av patienter med förvärvade skador och sjukdomar i hjärnan.

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: b1, c1, c2, c3, c4, c5, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 17

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva hur en optimal hjärnskadevård bör vara strukturerad lokalt, regionalt och nationellt samt hur samverkan med brukarorganisationer kan integreras i verksamheten.
 • Beskriva principerna för tidigt omhändertagande vid förvärvade skador och sjukdomar i hjärnan, till exempel traumatisk hjärnskada och stroke.
 • Förebygga och diagnostisera komplikationer (till exempel trycksår, hydrocephalus, epilepsi, svårreglerat blodtryck, störd temperaturreglering, kontrakturer och infektioner) samt vidta lämpliga åtgärder.
 • Initiera sekundärprofylax efter stroke.
 • Genomföra klinisk status och värdera neuroradiologiska och neurofysiologiska fynd.
 • Klassificera hjärnskada och bedöma prognos.
 • Bedöma andningsfunktion samt beskriva lämpliga behandlingar för andningsstöd och sekretmobilisering.
 • Bedöma urinvägs-, tarm och sexualfunktion för att i samråd med patienten och teamet välja lämpliga åtgärder.
 • Bedöma psykiatrisk komorbiditet såsom kris, depression och missbruk, identifiera behov av behandling och lämplig åtgärd samt identifiera behov av psykiatrisk konsultation vid svårare psykiatriska sjukdomar.
 • Bedöma trötthet (fatigue) vid neurologisk sjukdom samt identifiera behov av behandling och lämplig åtgärd.
 • Bedöma viljesystem, affektiv och beteendemässig störning, konfusion, delirium och demens samt identifiera behov av behandling och lämplig åtgärd.
 • Redogöra för de vanligaste neuroendokrina och autonoma störningarna
 • Förklara kognitiva nedsättningars betydelse för aktivitet och delaktighet samt tolka utredningsresultat och initiera behandling.
 • Förklara principer för kommunikativ bedömning, träning samt alternativ kommunikation och hjälpmedel samt tolka logopediska utredningsresultat.
 • Beskriva bakomliggande orsaker till spasticitet samt bedöma spasticitet för att i samråd med patient och team välja lämplig icke-farmakologisk och farmakologisk behandling.
 • Bedöma och klassificera smärta, bedöma behov av kompletterande utredning samt beskriva behandlingsprinciper och initiera farmakologisk behandling.
 • Utifrån patientens funktionsnivå bedöma behov av anpassningar och hjälpmedel för att optimera självständighet i dagligt liv (ADL- Activities of Daily Living) samt utifrån patientens funktionsnivå bedöma behov av bostadsanpassning och möjligheter till arbetsåtergång.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: