Rehabiliteringsmedicinsk baskompetens

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren en grundläggande förståelse och kunskap samt redskap för att fungera som läkare i en rehabiliteringsprocess.

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a1, c2
Till viss del: a2, b1, c3, c4, c5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 3, 17
Till viss del: 4, 5, 12, 13, 14, 15

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för de olika faserna i ett rehabiliteringsförlopp och beskriva hur teamets organisation, sammansättning och vårdform ska anpassas därefter.
 • Tillämpa ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) taxonomi i det dagliga kliniska arbetet i samverkan med det övriga teamet.
 • Beskriva syftet med, och olika modeller för, teamarbete, till exempel multi-, inter- och transdisciplinära team samt förklara olika modellers styrkor och svagheter.
 • Förklara viktiga principer för effektivt teamarbete och förklara läkarens roll som teammedlem och teamledare.
 • Förklara strukturen för, och användningen av, rehabiliteringsplaner och hur dessa beskriver patientens resurser, begränsningar och behandlingsmål utifrån ICF- taxonomin samt förklara hur patienten och teamet bör samverka kring rehabiliteringsplanerna.
 • Förklara vad som kännetecknar goda rehabiliteringsmål, hur mål kan brytas ner i delmål, hur målformuleringsprocessen går till samt hur målformuleringarna kan utvärderas och omprövas.
 • Beskriva olika principiella metoder för mätning och utvärdering med avseende på reliabilitet och validitet.
 • Exemplifiera hur mätning och utvärdering kan ske på olika nivåer i ICF-taxonomin.
 • Redogöra för de viktigaste skillnaderna i arbetssätt och vårdkultur på en akutvårdsavdelning och en rehabiliteringsavdelning samt betydelsen av dessa skillnader.
 • Redogöra för de viktigaste momenten i arbetslivsinriktad rehabilitering och för samverkan med andra aktörer.
 • Utföra teambaserade funktionsbedömningar inför arbetsåtergång och bedöma behov av arbetsplatsanpassning.
 • Tillämpa rehabiliteringsmedicinska principer vid konsultbedömning samt bedöma remittentens förutsättningar till rehabiliteringsinsatser och ge rekommendationer utifrån detta.
 • Redogöra för de medicinska åtgärder som kan behöva genomföras i händelse av akuta komplikationer och följdtillstånd hos en patient som är inneliggande för rehabilitering.
 • Beskriva principerna för fysikaliska behandlingsmetoder, huvudsakliga indikationer och eventuella kontraindikationer samt exemplifiera vanligt förekommande behandlingsmetoder.
 • Förklara hur sjukdomar och skador kan orsaka sexuella problem samt exemplifiera vanligt förekommande behandlingsmetoder samt utföra sexualanamnes och bedöma behov av ytterligare rådgivning och behandling.
 • Förklara mekanismer bakom psykosomatiska funktionsnedsättningar, klassificera tillstånden samt beskriva principerna för behandling.
 • Använda basala psykologiska samtalsmetoder för att bistå patienter med normalpsykologiska och existentiella reaktioner på svår somatisk skada och sjukdom.
 • Använda basala psykologiska samtalsmetoder för att bedöma och stärka patientens motivation i rehabiliteringsprocessen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: