Röst- och fonokirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, behandla och informera patienter med röstbesvär.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 5, 6, 12
Till viss del: 2, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c6, c12
Till viss del: c2, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för struphuvudets, lungornas, näshålans, munnens och svalgets anatomi och funktion för röstproduktion.
 • Beskriva olika instrumentella undersökningstekniker och deras användningsområden.
 • Praktiskt utföra och tolka resultatet av endoskopisk larynxundersökning med stel och flexibel optik inklusive stroboskopi och höghastighetsfilmning.
 • Utföra grundläggande perceptuell röstbedömning samt tolka patientskattade röstbesvär.
 • Redogöra för akustiska och fysikaliska metoder för röstanalys inklusive basal tolkning av resultat.
 • Beskriva möjligheter och begränsningar i andra undersökningsmetoder, exempelvis spirometri samt metoder inom radiologi och neurofysiologi.
 • Redogöra för röstens sjukdomstillstånd (inklusive traumaorsakade) med avseende på epidemiologi, etiologi, naturalförlopp, diagnostik och behandling.
 • Redogöra för indikationer, komplikationer, förväntade resultat samt operationsteknik för fonokirurgiska ingrepp.
 • Utföra basal fonokirurgi i simulerad situation eller under handledning.
 • Redogöra för indikationer för och förväntade resultat av logopedisk röstbehandling.
 • Redogöra för indikationer för, samt biverkningar och förväntade resultat av, farmakologisk behandling av röstsymtom.
 • Redogöra för principer för röstergonomi och ge grundläggande röstergonomisk rådgivning.
 •  Redogöra för aktuell forskningsinriktning inom området.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: