Röstakustik och språklära för foniater

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om röstakustik, fonologi och fonetik som breddad teoretisk kunskapsbas vid diagnostik och behandling av röst- och talrubbningar.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande akustik, fonetik och fonologi.
  • Beskriva grundläggande språkuppbyggnad samt likheter och skillnader mellan olika språkgrupper, med fokus på fonetik och fonologi.
  • Beskriva hur röstljud och språkljud alstras inklusive relevant anatomi och fysiologi.
  • Beskriva hur andningsbeteendet påverkar ljudbildningen i struphuvudet.
  • Beskriva hur resonansen i ansatsröret inverkar på vokal- och röstklang i tal och sång.
  • Beskriva faktorer av betydelse för inspelning av röst.
  • Beskriva hur rummets egenskaper påverkar rumsakustiken.
  • Beskriva olika metoder för akustisk och fysiologisk röstanalys.
  • Utföra basala akustisk-fonetiska analyser med hjälp av teknisk utrustning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: