Ryggmärgsbråck och hydrocefalus

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om spinal dysrafism, inklusive ryggmärgsbråck, och dess medicinska samt kognitiva effekter.

ST-läkaren ska även ha kunskap om hydrocefalus med dess olika etiologier, klassificering och behandling samt utveckla kompetens för att identifiera intrakraniell tryckstegring och bedöma vårdnivå.

Kurser i ämnet integreras lämpligen med kurs i ämnet Cerebral Pares.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för medicinska konsekvenser av ryggmärgsbråck och bedöma vårdnivå.
 • Redogöra för den samlade medicinska uppföljningen och behandlingen av barn och ungdomar med ryggmärgsbråck, multidisciplinärt och tvärprofessionellt.
 • Utifrån ungdomarnas typiska kognitiva svårigheter diskutera särskilda aspekter inför överföring till vuxensjukvård och vuxenhabilitering.
 • Redogöra för utredning, diagnostisering och uppföljning av andra former av spinal dysrafism samt bedöma vårdnivå.
 • Identifiera och utreda ökat intrakraniellt tryck samt samråda med neurokirurg om behandling.
 • Redogöra för utredning och diagnostisering av hydrocefalus samt hänvisa till rätt vårdnivå för behandling.
 • Identifiera och utreda misstänkt shuntdysfunktion, shuntinfektion och övershuntning.
 • Redogöra för principerna för shuntoperation.
 • Redogöra för olika typer av shuntar.
 • Redogöra för principerna för ventrikulocisternostomi.
 • Redogöra för principerna vid Rickhampunktion.
 • Diskutera etiska aspekter kopplade till prenatal rådgivning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: