Sår hos den äldre patienten

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och behandla olika typer av sår hos den äldre patienten.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c7, c9, c10, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologin bakom venösa och arteriella sår, diabetessår och trycksår.
  • Redogöra för utredning och diagnostik med såranamnes, sårstatus, fotstatus, tryckmätningar (ankel- tå- och armtryck), laboratorieprover, biopsi, sårodling, radiologisk utredning avseende venösa bensår, arteriella bensår, diabetesfoten, trycksår och blandsår.
  • Beskriva tumörsår, vaskulitsår och pyoderma gangrenosum.
  • Redogöra för möjliga sårpatogener och aktuella resistensmönster.
  • Redogöra för läkningsbefrämjande åtgärder som till exempel omläggningsmetod, avlastning, nutrition, smärtlindring och antibiotikabehandling.
  • Beskriva tecken på kritisk ischemi och behov av kärlkirurgisk bedömning.
  • Beskriva operationssårskomplikationer.
  • Redogöra för sårprevention.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: