Smärta hos äldre

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda orsaker till långvarig och akut smärta samt ordinera och utvärdera smärtbehandling.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 4, 5, 6, 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4, c8, c9, c10
Till viss del: a2, a5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för smärtans patofysiologi avseende till exempel nociceptiv, neurogen, ideopatisk och refererad smärta, primär och central sensitisering och modulering.
  • Redogöra för äldres respektive dementa personers reaktion på smärta såsom beteende, uttryck och, bristande modulering.
  • Redogöra för initial smärtutredning, vid långvarig smärta med smärtanamnes, klinisk undersökning och andra relevanta undersökningar samt värdera kliniska fynd.
  • Redogöra för farmakologisk smärtbehandling samt, utvärdera och följ upp smärtbehandlingen avseende biverkningar som obstipation, sömnstörningar, illamående, urogenitala besvär, yrsel, förvirring och fallrisk.
  • Redogöra för icke farmakologisk smärtbehandling, till exempel TENS, akupunktur, värme eller kyla, avlastning, sjukgymnastik och kognitiv terapi.
  • Beskriva invasiv behandling, till exempel smärtpump, blockad och ryggmärgsstimulering.
  • Beskriva orsaker och mekanismer bakom långvarig smärta vid till exempel diabetes mellitus, kärlsjukdom, cancer, muskeloskeletala degenerativa och inflammatoriska sjukdomar.
  • Redogöra för möjliga orsaker till akut smärta, till exempel trauma, infektion, inflammation och cirkulationsrubbning.
  • Redogöra för utredning, behandling och utvärdering vid akut smärta och akutisering av långvarig smärta.
  • Redogöra för användning av olika smärtskattningsskalor, till exempel VAS och Abbey pain scale.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: