Smärta

Kurser i detta ämne syftar till att ge grundläggande kunskap om smärtbehandlingens fysiologi och den kliniska tillämpningen.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, b3, c8
Till viss del: a1, a2, a4, a5, b4, c1, c3, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för smärtans anatomi, fysiologi och analgetikas farmakologi.
 • Kunna analysera och kategorisera de olika typerna av smärta.
 • Värdera riskfaktorer och förebygga utvecklandet av långvarigt smärttillstånd.
 • Redogöra för faktorer som påverkar smärtupplevelsen.
 • Självständigt förebygga och behandla akut nociceptiv smärta.
 • Initiera behandling vid icke nociceptiv smärta, inklusive cancersmärta.
 • Redogöra för obstetrisk smärta och kunna tillämpa de olika metoderna för att behandla den.
 • Identifiera och initialt behandla akut smärta hos patient med kronisk smärta.
 • Redogöra för riskfaktorer för missbruk och beroendeproblematik vid smärtbehandling.
 • Exemplifiera smärttillstånd där specifika blockader kan vara tillämpliga och icke tillämpliga.
 • Beskriva det multidisciplinära smärtteamets roll vid smärtbehandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: