Smärtrehabilitering

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå principerna för smärtrehabilitering.

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11, 12
Till viss del: 4, 8, 9, 10, 14, 18

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c11, c12, c15
Till viss del: c4, c5, c7, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för principerna för evidensbaserad multimodal rehabilitering, inklusive teamarbetets roll vid rehabilitering av patienter med långvarig smärtproblematik.
  • Redogöra för principerna för psykologiska behandlingsmetoder (inklusive beteendemedicinska grundprinciper) vid rehabilitering av patienter med långvarig smärta.
  • Förklara hur psykiatrisk samsjuklighet inklusive beroendeproblematik påverkar rehabilitering av patienter med långvarig smärta.
  • Beskriva sjukgymnastiska behandlingsmetoder (till exempel fysisk aktivitet och TENS), och arbetsterapeutiska insatser (arbetsbefrämjande åtgärder och hjälpmedel) vid långvarig smärta.
  • Beskriva försäkringsmedicinska aspekter, inklusive Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och socialförvaltningens insatser och vid långvariga smärttillstånd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: