Sömn och sömnutredningar

Kurser i detta ämne syftar till teoretisk kunskap om normal sömn och vakenhetsreglering, sömnrubbningar, registreringsmetoder och utredningsgång vid sömnstörningar samt hur detta kan tillämpas för tolkning av undersökningsresultat.

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2, c5, c9, c10, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva fysiologisk reglering av sömn och vakenhet, inklusive normal dygnsrytm.
 • Redogöra för hur EEG förändras vid olika vakenhetstillstånd och sömnstadier.
 • Redogöra för symtom och undersökningsfynd vid vanligt uppträdande sömnstörningar och dygnsrytmrubbningar.
 • Beskriva vilka läkemedel som kan påverka sömnutredning.
 • Beskriva praktisk uppkoppling och datainsamling vid undersökningsmetoderna multipelt sömnlatenstest (MSLT), aktigrafi, nattlig andningsregistrering samt polysomnografi (PSG).
 • Redogöra för indikationer och utredningsgång samt patologiska fynd vid multipelt sömnlatenstest (MSLT), aktigrafi, nattlig andningsregistrering samt polysomnografi (PSG).
 • Redogöra för vad svaret på en sömnutredning bör innehålla i relation till frågeställning och undersökningsfynd.
 • Redogöra för indikationer för metoder vid sömnutredning samt deras betydelse vid remissprioritering.
 • Redogöra för begränsningar, risker och kontraindikationer vid metoder för sömnutredning.
 • Redogöra för särskilda aspekter som är aktuella vid utredning av sömnstörningar hos barn.
 • Beskriva åldersrelaterade förändringar relevanta vid utredning av sömnstörningar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: