Sömn- och vakenhetsstörningar i alla åldrar

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren en teoretisk bas om sömn- och vakenhetsfysiologi, samt att ST-läkaren ska kunna identifiera, utreda och i vissa fall behandla vanliga sömn- och vakenhetsstörningar av patienter i alla åldrar.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 3, 4, 5, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b2, b3, b5, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c13

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 5, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c5, c12, c13

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c9

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b2, c3

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c5, c6, c9, c10, c12, c13

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c7

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Normal sömnfysiologi i olika åldrar:

 • Beskriva normal sömnarkitektur (sömnstadier, fördelning av sömn och vakenhet över dygnet med mera).
 • Redogöra för mekanismer för sömn och vakenhetsreglering.
 • Redogöra för faktorer som påverkar dygnsrytmen, till exempel endokrina och psykosociala faktorer samt andra yttre faktorer.
 • Förklara sömnens effekt på vitala autonoma funktioner.

Sömnpatologi i olika åldrar:

 • Särskilja patologisk sömnstörning från patologisk vakenhetsstörning.
 • Redogöra för olika typer av primära sömnstörningar, inklusive narkolepsi, parasomnier, periodic limb movements, restless legs.
 • Redogöra för sömnrelaterade andningsstörningar, inklusive sömnapnésyndrom, snarkning och hypoventilation.
 • Identifiera vanlig somatisk och psykiatrisk samsjuklighet vid sömn- respektive vakenhetsstörningar.
 • Identifiera vanliga riskfaktorer (biologiska, psykologiska och sociala) för sömn- respektive vakenhetsstörningar.
 • Redogöra för hur läkemedel påverkar på sömnmönster och andningsmönster.

Utredning och diagnostik:

 • Värdera anamnestiska uppgifter avseende sömn.
 • Bedöma behov av utredning av sömn respektive vakenhetsstörningar.
 • Beskriva metoder för mätning av sömn- respektive vakenhetsstörningar (inklusive etablerade frågeformulär, multipelt sömnlatenstest, polysomnografi, nattlig andningsregistrering, actigrafi), samt indikationer för dessa.
 • Sammanställa och värdera utredningsfynd samt ta ställning till differentialdiagnostik.

Behandling av sömn- och vakenhetsstörningar i alla åldrar:

 • Redogöra för behandlingsstrategier vid sömn respektive vakenhetsstörningar, inklusive patientutbildning, samtalsmetoder, läkemedel, andningshjälpmedel, kirurgi.
 • Konsekvenser av sömn- och vakenhetsstörningar i alla åldrar.
 • Redogöra för möjliga somatiska, utvecklingsmässiga och sociala konsekvenser av sömn- och vakenhetsstörningar, samt eventuella juridiska implikationer av dessa.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: