Strålbehandling

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha den teoretiska basen för att kunna ordinera strålbehandling och handlägga patienter som får behandling.

Målgrupp
Gynekologisk onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 3
Till viss del: 4, 5, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c3
Till viss del: c4, c5, c9, c10, c11

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 3
Till viss del: 4, 5, 9, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c3
Till viss del: c4, c5, c9, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för principerna för evidensbaserad strålbehandling för patienter i kurativ och palliativ fas.
 • Bedöma indikation för behandling samt kunna avväga risk gentemot nytta för individen.
 • Tillämpa nationella riktlinjer.
 • Lägga upp behandlingsplan utifrån egen kunskap och diskussioner i multidisciplinära team.
 • Ordinera adekvat strålbehandlingsserie med avseende på sjukdomens stadium, patientens tillstånd och eventuell samtidig systemisk terapi.
 • Förklara strålfysikaliska och strålbiologiska avväganden för att kunna ta beslut om strålbehandling med avseende på target, dos och fraktionering för kurativ och palliativ strålbehandling.
 • Kunna använda vanliga scheman för fraktionering av totaldos över tid.
 • Definiera (rita) targetvolym (GTV, CTV och PTV) och volym för riskorgan (OAR).
 • Kritiskt bedöma dosfördelning i target och riskorgan i samarbete med dosplanerare och fysiker.
 • Bedöma en dos-volymhistogram i förhållande till dosbegränsningar för normalvävnad.
 • Förutse, identifiera och värdera vanliga och allvarliga biverkningar (både akuta och sena) av strålbehandling.
 • Tillämpa adekvat strålskydd.
 • Översiktligt redogöra för principerna för: 
  - Intensitetsmodulerad radioterapi (IMRT)
  - Stereotaktisk strålbehandling
  - Image guided radiotherapy (IGRT)
  - Tomoterapi
  - Protonterapi
  - Brachyterapi
  - Radioisotoper och radioimmunterapi

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: