Substansrelaterade syndrom inom barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera, diagnostisera och behandla substansbruksyndrom, substansbetingade syndrom och psykiatrisk samsjuklighet samt genomföra samarbete med relevanta samhällsinstanser.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 1, 3, 5, 7, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: a2, b1, b2, c1, c3, c5, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera pågående substansbruk hos patienter och föräldrar.
  • Värdera och behandla akuta symtom förenliga med substansbruk samt barnpsykiatrisk samsjuklighet.
  • Värdera symtom på substansrelaterade syndrom och urskilja vanliga och viktiga differentialdiagnoser.
  • Bedöma och värdera risker för suicidhandlingar efter akut intoxikation och vid pågående substansbruk.
  • Använda screeningformulär och tolka svaren.
  • Redogöra för sjukvårdens respektive socialtjänstens ansvar för och samarbete kring patienter med substansrelaterade syndrom.
  • Beskriva drogkulturer och vanligt förekommande droger samt beskriva symtom och risker med dessa.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: