Substansrelaterade syndrom

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska utveckla ett integrerat modernt synsätt på substansbruksyndromens och substansbetingade syndroms uppkomstmekanismer, behärska utredning och kunna ge evidensbaserad behandling.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, b2, c6, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Reflektera över och analysera egna respektive samhällets värderingar och attityder om olika substansrelaterade syndrom och personer med dessa.
 • Redogöra för förekomst av substansbruk (traditionella och nyare), riskbruk, substansbruksyndrom och substansbetingade syndrom. 
 • Redogöra för gender-, ålders- och socialpsykiatriska faktorer av betydelse samt riskbeteenden kopplade till substansbruk och substansrelaterade syndrom.
 • Identifiera och handlägga symtom vid påverkan av de vanligaste substanserna och förklara deras verkningsmekanismer.
 • Informera om beroendetillståndens neurobiologiska bakgrund på ett för lekmän förståeligt sätt.
 • Ta upp noggrann missbruksanamnes, använda validerade skattningsinstrument och biologiska markörer, ställa korrekta diagnoser enligt DSM 5 och ICD-10.
 • Identifiera risk- och skyddsfaktorer, bedöma självmordsrisk, självskaderisk och risk för våld mot andra samt identifiera de patienter som är i behov av neuropsykiatrisk eller personlighetsutredning.
 • Utreda, diagnostisera och handlägga kroppsliga yttringar och komplikationer till substansbruk och beroende.
 • Ordinera och tolka laboratorieprov som används vid behandling.
 • Identifiera allvarliga somatiska tillstånd som kräver insatser av andra aktörer inom hälso- och sjukvården.
 • Särskilja samtidigt existerande psykiatriska tillstånd som har betydelse för den fortsatta vården av beroendepatienter.  
 • Tillämpa adekvat akut läkemedelsbehandling och ge information om verkningsmekanismer, effekter och biverkningar.
 • Motivera och remittera till motiverande program.
 • Tillämpa de enklare metoderna (till exempel Brief intervention, MI).
 • Ge adekvat behandling enligt nationella riktlinjer och remittera i samråd med patienten till andra behandlings- och åtgärdsprogram.
 • Tillämpa lagar och författningar som kan komma ifråga vid substansrelaterade syndrom.
 • Känna till olika samhällsaktörers ansvar.
 • Samarbeta och kommunicera med vårdgrannar, myndigheter och andra aktörer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: