Suicidologi inom barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna erbjuda ett gott och patientsäkert omhändertagande av suicidnära patienter samt självständigt kunna värdera suicidrisk hos samtliga patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a2, b1, b2, c1, c2, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för statistiska riskfaktorer och skyddsfaktorer för suicid hos barn och ungdomar.
  • Redogöra för vilka psykiatriska tillstånd som innebär hög risk för suicid samt när i sjukdomsförloppet eller när i behandlingen risken särskilt måste beaktas.
  • Redogöra för de vanligaste bedömningsinstrumenten gällande suicidrisk.
  • Självständigt genomföra en suicidriskbedömning enligt strukturerad mall.
  • Ta ställning till övervakningsgrad hos en suicidnära patient vid inläggning på avdelning.
  • Kommunicera med patienten och närstående kring suicidrisk samt skyddsbehov om patienten med suicidalt beteende i sjukhistorien skickas hem.
  • Reflektera över etiska överväganden vid omhändertagande av suicidnära patienter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: