Suicidologi

Kurser i ämnet syftar till att utveckla ST-läkarens förtrogenhet med det personliga mötet med suicidnära människor och deras närstående. Att ST-läkaren ska kunna evidensbaserat värdera suicidrisk och planera adekvata interventioner i förhållande till bedömningen.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 13, 15
Till viss del: 1, 2, 7, 8, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redovisa relevanta kunskaper av betydelse i mötet med suicidnära människor och deras närstående.
  • Samtala lyhört med den suicidnära patienten.
  • Analysera och värdera suicidrisk i kort respektive långt perspektiv.
  • Relatera suicidrisk till psykiatriska tillstånd och dess behandling.
  • Samarbeta med närstående, samt socialt och professionellt nätverk.
  • Agera enligt riktlinjer om suicid inträffat och sörja för efterlevande och personal.
  • Dokumentera bedömningar, åtgärder och behandling tydligt och spårbart.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: