Supportive care, komplikationer och psykosociala aspekter hos barn

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, behandla och följa upp de vanligaste akuta och sena komplikationerna vid behandling av blod- och tumörsjukdomar, ge adekvat understödjande behandling, samt ge stöd vid vård i livets slutskede.

ST- läkaren ska även kunna identifiera psykosociala, etiska och försäkringsfrågor av betydelse för patientens vård samt kunna organisera en god överföring till vuxenvården.

Målgrupp
Barn- och ungdomshematologi och onkologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för akuta och sena komplikationer vid behandling av blod- och tumörsjukdomar.
 • Tillämpa diagnostiska metoder för att identifiera akuta och sena komplikationer vid behandling av blod- och tumörsjukdomar.
 • Redogöra för adekvat understödjande behandling i form av antiemetikabehandling, smärtbehandling, nutrition, transfusioner samt handläggning av infektioner, blödningar och tromboser.
 • Redogöra för möjliga behandlingsmetoder av sena komplikationer.
 • Redogöra för psykosociala faktorers betydelse för barnet och dess familj.
 • Diskutera kring etiska frågor vid behandling.
 • Diskutera kring läkarens psykiska utsatthet inom barncancervården och behovet av handledning.
 • Redogöra för principer vid vård i livets slutskede hos barn.
 • Redogöra för de försäkringsfrågor som kan vara aktuella.
 • Tillämpa ett multidisciplinärt arbetssätt vid diagnostik, behandling och uppföljning av sena komplikationer och psykosociala problem.
 • Organisera en god överföring till vuxenvården med fortsatt uppföljning i enlighet med gällande vårdprogram och rutiner.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: