Thoraxanestesi och thoraxintensivvård

Kurser i detta ämne syftar till att ge teoretiska baskunskaper för att som specialist ge anestesi och intensivvård i samband med thoraxkirurgi.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 6, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c1, c2, c3, c5, c6, c11
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, a6, b1, c4, c7, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för cirkulationsfysiologi och patofysiologi vid coronarsjukdom, olika typer av klaffvitier och olika typer av hjärtsvikt.
 • Fullständigt och självständigt utföra anestesi till patienter med coronarsjukdomar.
 • Fullständigt och självständigt utföra anestesi till patienter med hjärtsvikt.
 • Fullständigt och självständigt utföra anestesi till patienter med olika typer av klaffvitier.
 • Beskriva den akuta handläggningen av patienter med aorta- ascendens- dissektion (med akut transport till thoraxkirurgisk operations avdelning).
 • Redogöra översiktligt för principer för olika typer av mekaniska hjärtpumpar (inklusive extracorporeal cirkulation, extracorporeal mekanisk membran oxygenering (ECMO), aortaballongpump och kammarassist).
 • Redogöra för potentiella komplikationer vid användning av mekanisk hjärtpump.
 • Redogöra för olika metoder för övervakning av hemodynamik inklusive invasiv tryckmonitorering och transesofagalt hjärteko.
 • Redogöra för principer för enlungeventilation.
 • Utföra enlungeventilation samt genomföra vidta åtgärder vid syresättningssvårigheter.
 • Redogöra för farmakologiska och kliniska egenskaper hos inotropa och vasoaktiva läkemedel.
 • Genomföra riskbedömning inför anestesi till svårt hjärtsjuka patienter.
 • Redogöra för principer för antikoagulation (heparin, protamin) vid hjärtkirurgi samt hur man uppnår hemostas vid stor blödning.
 • Tillämpa postoperativ intensivvård med särskilt fokus på hjärtsvikt och blödning.
 • Redogöra för postoperativ smärtlindring efter thorakotomi.
 • Redogöra för resuscitering av den nyopererade thoraxpatienten med avseende på differentialdiagnostik och akutöppning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: