Trombos och hemostas

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren god kunskap om tromboembolism och blödningstillstånd då dessa är såväl vanliga som potentiellt livshotande. För blödningstillstånd bör fokus ligga på det akuta omhändertagandet. Mer ovanliga tillstånd förväntas ST-läkaren översiktligt känna till.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 1, 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c1, c2, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Självständigt planera och genomföra utredning vid blödnings- och trombostillstånd: 
  - Identifiera när en utredning ska initieras via anamnes och kliniska tecken. 
  - Ta ställning till adekvata laboratorieanalyser och tolka utfallet. 
  - Redogöra för olika behandlingsalternativ utifrån resultat.
 • Självständigt behandla patienter med akut blödningstillstånd.
 • Känna igen och beskriva medfödda och förvärvade blödningsrubbningar och dess behandling.
 • Självständigt behandla patienter med venös tromboembolism.
 • Identifiera och värdera mekanismer och riskfaktorer för tromboembolisk sjukdom.
 • Diskutera konsekvenserna av riskfaktorer för tromboembolisk sjukdom kontra nytta och risk med behandling och ge patienten adekvat rådgivning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: