Tumördiagnostik för nuklearmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förstå och värdera olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal tumördiagnostik.

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7, 8, 9, 10
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c7, c8, c9, c10
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva basal tumörbiologi.
 • Redogöra för indikationer för olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder inklusive hybridteknik.
 • Redogöra för vanliga onkologiska behandlingsmetoder och deras påverkan på nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt hur nuklearmedicinska metoder kan användas vid behandlingsplanering.
 • Beskriva utförandet av olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder, med särskild tonvikt på PET och CT.
 • Värdera styrkor och svagheter med nuklearmedicinska metoder i relation till alternativa metoder för diagnostik.
 • Förklara de fysiologiska processerna som de vanligaste radiofarmaka avspeglar i tumörer.
 • Tolka resultat av nuklearmedicinska undersökningar och formulera tydligt remissvar.
 • Korrelera nuklearmedicinska fynd till annan aktuell bilddiagnostik.
 • Identifiera allvarliga bifynd på eventuell icke-diagnostisk CT.
 • Exemplifiera konsekvenser av undersökningsresultatet för patienten.
 • Redogöra för särskilda ställningstaganden som kan vara aktuella vid undersökningar av barn.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: