Tumörer och infektionssjukdomar i centrala nervsystemet (CNS)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma samt initiera utredning och behandling av CNS tumörer och CNS infektioner.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 10
Till viss del: 1, 2, 12, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c10
Till viss del: c1, c2, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Tumörer:

 • Beskriva WHO-klassifikation, samt CNS tumörernas epidemiologi.
 • Tillämpa neuroradiologisk diagnostik och övrig utredning av CNS tumörer.
 • Tillämpa och jämföra vanliga kirurgiska tillgångar för öppen kirurgi av CNS tumörer, samt redogöra för indikationer och utförande av intrakraniella biopsier.
 • Beskriva olika typer av peroperativ neuronavigering och ultraljud, samt indikationer för neurofysiologisk monitorering och vakenkirurgi.
 • Förklara symtom, etiologi, incidens, utredning, behandling och prognos av meningiom, schwannom, hypofysadenom, samt andra skallbastumörer.
 • Förklara symtom, etiologi, incidens, utredning, behandling och prognos av primära och sekundära maligna hjärntumörer, samt intracerebrala lymfom.
 • Förklara symtom, etiologi, incidens, utredning, behandling och prognos av intraventrikulära tumörer.
 • Beskriva genetisk utredning och diagnostik vid neurofibromatoser, samt indikation för behandling.
 • Redogöra för indikationer och olika typer av adjuvant terapi vid behandling av CNS tumörer.
 • Beskriva indikationer och begränsningar för stereotaktisk strålbehandling och radiokirurgi av CNS tumörer.
 • Jämföra behandlingsalternativ för CNS tumörer avseende potentiella vinster och risk för komplikationer.
 • Redogöra för peroperativ mortalitet och morbiditet vid intrakraniell tumörkirurgi.
 • Redogöra för olika samtalsmetoder för att ge besked om svåra sjukdomar.

Infektionssjukdomar:

 • Redovisa etiologin och de vanligaste bakteriella agens för samhällsförvärvade och postoperativa CNS infektioner.
 • Tillämpa preventiva åtgärder för postoperativa infektioner.
 • Redogöra för symtom och akututredning av misstänkt CNS infektion.
 • Redogöra för typiska neuroradiologiska fynd och beskriva de differentialdiagnostiska möjligheterna med MR.
 • Beskriva olika kirurgiska tekniker inklusive biopsier för intracerebrala abscesser samt sub- och epidurala empyem.
 • Beskriva antibiotikabehandling av primära och sekundära infektionssjukdomar i CNS.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: