Vårdhygien

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska erhålla grundläggande kunskaper om vårdhygieniska principer och vårdhygieniskt arbete för att kunna ge vårdhygieniska råd under jourtid samt förstå klinisk mikrobiologisk roll i det vårdhygieniska arbetet.

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 3, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a3, c10
Till viss del: a4, c3, c4, c11, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva vårdhygiens plats och uppgifter i landstingsorganisationen och relationen till smittskyddet.
 • Redogöra för olika vårdhygieniska arbetsverktyg som till exempel olika mätningar och rapporter.
 • Redogöra för vårdhygieniskt viktiga agens, deras smittvägar och associerade riskfaktorer.
 • Redogöra för hur anhopningar eller utbrott av vårdhygieniskt viktig agens upptäcks och hanteras i vården.
 • Exemplifiera hur laboratorierna kan hjälpa till i smittspårningen genom olika typningsmetoder.
 • Använda och lära ut basala hygienrutiner för att minska smittspridning.
 • Redogöra för inom sjukvården vanliga biociders aktivitet, användningsområde och effekter på människor och miljö.
 • Redogöra för vad vårdrelaterade infektioner (endemiska eller epidemiska) är, hur de förebyggs och vilka effekter de har i vården och för den enskilde patienten.
 • Förklara skillnaden mellan sterilisering, desinfektion och rengöring och redogöra för olika metoder för detta.
 • Redogöra för vilken renhetsgrad (steril, höggradigt ren, ren) en produkt måste ha i förhållande till användningsområde och infektionsrisk.
 • Bedöma och prioritera isoleringsbehov (enkelrum, enkelrum med toalett, slussat rum, kohortvård) för patient med smittsam sjukdom eller bärarskap av multiresistenta bakterier med eller utan riskfaktorer.
 • Beskriva översiktligt när infekterad eller misstänkt infekterad vårdpersonal får vara i tjänst samt när de kan återgå i tjänst.
 • Redogöra för lokalt och nationellt STRAMA-arbete.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: