Vårdrelaterade infektioner

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i att förebygga, utreda och handlägga sjukdomsutbrott, smittspridning och vårdrelaterade infektioner inom vård och omsorg. Ämnet syftar också till att ST-läkaren kan ge råd och rekommendationer om vilka metoder som är lämpliga att använda.

Målgrupp
Vårdhygien

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4, c5, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva smittvägar för olika smittämnen inom vård och omsorg.
 • Beskriva olika typer av vårdrelaterade infektioner.
 • Redogöra för metoder som används för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg.
 • Redogöra för metoder som används för att förebygga olika typer av vårdrelaterade infektioner.
 • Beskriva vårdrelaterade infektioners epidemiologi.
 • Redogöra för hur man tidigt upptäcker anhopningar eller utbrott av vårdhygieniskt viktiga agens inom vård och omsorg.
 • Utreda och ge råd om smittspårning och preventiva åtgärder vid sjukdomsutbrott inom vård och omsorg.
 • Redogöra för var man kan söka fakta om hur vårdrelaterade infektioner kan förebyggas och hur sjukdomsutbrott kan förebyggas och handläggas.
 • Redogöra för hur mikrobiologisk provtagning kan användas för att identifiera smittbärare samt värdera nytta kontra kostnader vid sådan provtagning.
 • Förklara principer och metoder för att förebygga vårdrelaterade infektioner för medarbetare och chefer inom vård och omsorg.
 • Bedöma och prioritera isoleringsbehov för patienter med smittsamma sjukdomar eller bärarskap av multiresistenta bakterier.
 • Redogöra för kvalitetskrav som gäller för dricksvatten, bassängvatten och vatten för tillredning av dialysvätska samt tolka analyssvar.
 • Bedöma vilka åtgärder som är lämpliga utifrån vårdhygieniska, ekonomiska och resursmässiga perspektiv vid sjukdomsutbrott, smittspridning och anhopning av vårdrelaterade infektioner.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: