Venereologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska diagnostik och handläggning av sexuellt överförda sjukdomar samt vanliga och viktiga genitala sjukdomar.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 2, 3, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: b1, b2, b3, c2, c3, c4, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Anamnestiskt identifiera riskbeteenden.
  • Diagnostisera och behandla sexuellt överförbara sjukdomar, andra genitala infektioner, genitala sår och dermatoser.
  • Använda direktmikroskopi och utvärdera fynden.
  • Välja, utföra och tolka STI-provtagning.
  • Tillämpa smittskyddslagen och kontaktspårning.
  • Diagnostisera och ta ställning till handläggning av genitala precanceroser och tumörer.
  • Identifiera genitala smärttillstånd och vägleda till behandling i samråd med andra specialiteter.

HIV och annan blodsmitta:

  • Redogöra för historik, epidemiologi, klinik och prognos.
  • Identifiera riskpatienter och i samråd med patienten utreda, diagnostisera och remittera till behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: