Vetenskapligt förhållningsätt inom allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt och skriva ett individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 19

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a5
Till viss del: a1, a2, a4, a6, c12, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Ifrågasätta och kritiskt värdera medicinsk information och sitt eget kliniska handlande.
  • Kommunicera vetenskaplig evidens till olika grupper, till exempel kollegor och patienter.
  • Formulera ett kliniskt problem ur sin kliniska vardag till en forskningsbar fråga.
  • Redogöra för vilka kanaler som finns för att söka och bevaka ny kunskap.
  • Tillämpa ett kritiskt tänkande, visa förståelse för att en tidigare accepterad sanning alltid kan ifrågasättas och kan komma att förändras.
  • Sammanväga evidens med egen erfarenhet och patienters unika förutsättningar i klinisk handläggning.
  • Redogöra för forskningsprocessen, för olika former av forskningsdesign och -metodik samt för de vanliga forskningsetiska problemen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: