Vetenskapsteori och kvalitetsarbete för kirurger

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förvärva kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 19, 20

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva de basala grunderna i vetenskapsteori avseende frågeställningar och metodik.
 • Praktisera Evidensbaserad medicin (EBM) i den kliniska vardagen, det vill säga formulera en adekvat fråga, söka information i relevanta databaser samt kritiskt värdera informationen och applicera resultatet.
 • Beskriva grunderna för systematiskt kvalitetsarbete i kirurgisk verksamhet och formulera relevanta frågeställningar.
 • Beskriva användning av kvalitetsregister.
 • Föreslå lämplig studiedesign för att undersöka frågeställningar relevanta i den kirurgiska disciplinen.
 • Beskriva grundläggande biostatistik.
 • Formulera en projektplan.
 • Formulera och skriva abstract.
 • Formulera och designa en poster.
 • Hålla en vetenskaplig muntlig presentation.
 • Diskutera medicinsk forskningsetik.
 • Beskriva Biobankslagen och användning av biomaterial.
 • Formulera och skriva ansökan till etisk kommitté.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: