Krisberedskap

Socialstyrelsens krisberedskapsarbete ingår i det nationella systemet för krishantering. I det arbetet ska myndigheten stärka samhällets beredskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för att möta allvarliga händelser samt bidra till att minska konsekvenserna av allvarliga händelser.

Vi ska även samordna och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap och vid en krissituation ska vi informera regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Sektorsansvar

Socialstyrelsen är sedan 1 oktober sektorsansvarig myndighet för beredskapsarbetet inom sektorn hälsa, vård och omsorg. Det innebär att myndigheten fått ett nytt och större ansvar för att stärka samordningen och driva på utvecklingen av beredskapen i vården och omsorgen inför och vid fredstida kriser höjd beredskap och krig. Här får du mer information om vad det innebär.

Expertis inom katastrofmedicin och krisberedskap

Socialstyrelsen har ett samlat ansvar för att utveckla och upprätthålla expertis och att sprida kunskap om katastrofmedicin och krisberedskap så att expertis inom dessa områden står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer. Regeringen har även gett oss i uppdrag att samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap.

Socialstyrelsen ska leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna i nära samverkan med övriga berörda myndigheter i de fall när regioner bedriver hälso- och sjukvård utomlands.

Tjänsteman i beredskap

Hälso- och sjukvården och myndigheter kan vid en allvarlig händelse kontakta Socialstyrelsen via myndighetens tjänsteman i beredskap, TiB. TIB:en har till uppgift att initiera och samordna det inledande krisledningsarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga händelser.

Socialstyrelsens TiB är tillgänglig dygnet runt för aktörer i det svenska krisberedskapssystemet.

Kontakta TIB: tib@socialstyrelsen.se

Mer hos oss

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: