EU:s cancerplan

Här hittar du information om Socialstyrelsens arbete med samordning av arbetet med EU:s cancerplan.

EU:s cancerplan är ett åtagande för att med gemensamma krafter åstadkomma förändringar som gör skillnad för medborgarna i Europa. Bakgrunden till satsningen är att Europa i dag har en tiondel av världens befolkning men en fjärdedel av världens cancerdiagnoser. Årligen drabbas 2.7 miljoner människor i Europa av cancer. Kostnaderna beräknas till över 100 miljarder euro per år. Samtidigt finns stora möjligheter att förhindra och tidigt diagnostisera cancer genom primärprevention, vaccination och screening.

Aktuellt

Workshops, möten och nya satsningar

Workshops under våren 2024

Socialstyrelsen bjuder in till en rad workshops inom ramen för vårt samordningsuppdrag. Kontakta din representant i referensgruppen eller mejla cancer@socialstyrelsen.se för intresseanmälan eller mer information. Informationen här uppdateras löpande.

2 februari – Workshop om etablering av en nationell kontaktpunkt.

En nationell kontaktpunkt (Cancer Mission Hub) syftar till att forskare, hälso- och sjukvård, näringsliv, patientföreträdare och civilsamhälle kan mötas kring utlysningar och initiativ. Kontaktpunkten skall också kunna koppla ihop regionala och nationella initiativ.

15 februari – Workshop om datanoder.

Flera av EU-initiativen ställer krav på att Sverige tillhandahåller en struktur för datadelning. Vid denna workshop möts i första hand berörda myndigheter för att se över möjligheter inom området.

22 februari – Workshop om cancerinfrastrukturer.

Cancerinfrastrukturer syftar till att knyta samman enheter inom diagnostik, behandling och uppföljning i länssjukvård och universitetssjukvård med forskningsinstitutioner inom cancerområdet. EU:s cancerplan har ambitiösa mål om att 90% av medborgarna skall omfattas av dylika infrastrukturer. Modellen för detta i Sverige diskuteras och definieras.

19 april – En dag för patient- och närståendeföreträdare

Socialstyrelsen bjuder in till en dag för patient- och närståendeföreträdare med fokus på EU:s cancerplan. Inbjudan till föreningar inom området kommer.

Ny plattform för att dela forskningsbilder

EUCAIM är ett europeiskt initiativ för att dela forskningsbilder på cancerområdet. Nu har en plattform för detta öppnats. Svenska institutioner deltar i arbetet och fler inbjuds att komma med.
 

EU:s register för ojämlikhet i cancervården (ECIR)

EU:s register för ojämlikhet i cancervården (ECIR) är ett av cancerplanens flaggskeppsinitiativ. Registret erbjuder bland översikter över betydelsen av miljöfaktorer och ojämlikhet för cancersjukdom.

Om registret på EU:s webbplats

Vartannat år publiceras också uppdaterade översikter över ländernas status i arbetet.

Sveriges landsprofil om cancer för 2023

Övriga möten kopplat till EU:s Cancerplan och Cancermissionen

På följande webbplatser finns mer information om planerade möten:

Filtrera fram möten på EU-kommissionens webbplats för folkhälsa

EU-kommissionens Mission Cancer

Gemensamma åtgärder – Joint Actions

Crane, Jane, Ecir med mera

Socialstyrelsen är behörig myndighet för flera gemensamma åtgärder, så kallade Joint Actions.

För närvarande pågår arbete med

 • registret för ojämlikhet i cancervården (ECIR)
 • utrotning av HPV-associerad cancer (PERCH)
 • ansökan om EU-gemensam satsning för cancerscreening (JA-SCREEN)
 • förberedande arbete för ett europeiskt nätverk av Comprehensive Cancer Centers (CRANE)
 • fortsättningsansökan för CCC-nätverket (EUnetCCC)
 • ansökan om etablering av europeiska expertnätverk (JANE2)
 • ansökan om delning av forskningsdata inom initiativet understanding cancer (UNCAN).

Vill du veta mer, mejla oss på cancer@socialstyrelsen.se.

Ett omfattande program

EU:s cancerplan är ett omfattande program som stöds av en budget på 4 miljarder Euro. Här kan du ta del av pågående projekt och deltagande länder och institutioner, Europe's Beating Cancer Plan (pdf).

EU:s cancerplan definierar konkreta och ambitiösa åtgärder som syftar till att samordna och stödja medlemsstaternas arbete inom cancerområdet. Planen inriktas mot forskning och innovation, och att ta tillvara på de möjligheter som digitalisering och ny teknik erbjuder. Inriktningen omfattar hela patientprocessen.

EU:s cancerplan är strukturerad kring:

 • Fyra centrala åtgärdsområden; 1) förebyggande insatser, 2) tidig upptäckt, 3) diagnos och behandling, samt 4) cancerpatienters och canceröverlevares livskvalitet.
 • Tio flaggskeppsinitiativ, Europe's Beating Cancer Plan (pdf).
 • Ett flertal stödjande åtgärder som sträcker sig över hela sjukdomsförloppet med målet att möjliggöra optimalt utnyttjande av kompetenser, utbyta resultat och hälsodata och bygga ut vårdens kapacitet.

Arbetet och dess mål beskrivs mer ingående i en färdplan för implementering. I färdplanen definieras och tidsätts 42 insatser för att nå målen i EU:s cancerplan, Europe's Beating Cancer Plan: Implementation Roadmap (pdf).

Cancerforskning och innovation - Cancermissionen

En stor del av EU:s investeringar i cancerforskning och innovation sker genom Cancermissionen som är en av fem missioner i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. Cancermissionen pågår under tiden 2021-2027. I Sverige ligger värdskapet för cancermissionen hos Vinnova. På EUs webbplats finns mer information om cancermissionen.

Cancermissionens initiativ definieras i 13 rekommendationer som kan kopplas till de fyra övergripande målen:

 • Bättre förstå cancer med initiativet Understand CANcer (UNCAN) som ska etablera en plattform för informationsdelning, ge stöd till preklinisk och translationell forskning och inrätta forskningsprogram inriktat mot cancergenetik.
 • Prevention och tidigdiagnostik genom utveckling och implementering av effektiva preventionsstrategier och screeningprogram.
 • Diagnostik och behandling med utveckling och implementering av personlig medicin samt forskning kring diagnostik och icke-invasiva teknologier. Jämlik cancervård och etablering av samverkande infrastrukturer, Comprehensive Cancer Infrastructures (CCI).
 • Livskvalitet för patienter och familjer. Forskningsprogram och policyarbete kring livskvalitet samt etablering av ett digitalt cancer center för att dela hälsodata. Ökad möjlighet till att bota och få en bättre livskvalitet hos barn och unga vuxna med cancer genom insatser inom innovation, så kallade ”levande labb”, kommunikation och kapacitetsuppbyggnad.

I det här dokumentet finns information om Cancermissionen: EU Missions Cancer –  Concrete solutions for our greatest challenges (pdf).

EU:s Cancerplan och Cancermission stödjer och kompletterar varandra. Flera av de aktuella initiativen kompletterar cancerplanen och stöder dess implementering. Exempel på sådana projekt är ECHoS, CCI4EU och PRIM-ROSE. Länkar finns längre ner på sidan.

Socialstyrelsens samordningsuppdrag

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att samordna det nationella arbetet med att genomföra EU:s cancerplan och att bidra i andra relevanta satsningar på området.

I arbetet ingår att

 • verka för att Sverige är representerat i relevanta arbets- och expertgrupper eller liknande
 • regelbundet informera relevanta aktörer om det pågående arbetet och om möjligheter till finansiering under EU:s cancerplan
 • stötta i ansökningsprocessen.

Genom dialogmöten inhämtar Socialstyrelsen synpunkter och delar kunskap i en referensgrupp med bred representation av relevanta aktörer. Genom en arbetsgrupp med representanter från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Vinnova, Vetenskapsrådet, Regionala Cancercentrum och Comprehensive Cancer Centres drivs arbetet framåt. Arbetet delredovisas halvårsvis och slutredovisas 31 december 2025.

Myndigheternas värdskap och stöd

För att planen ska lyckas krävs samverkan mellan initiativen i cancerplanen och cancermissionen och engagemang från vårdsektorn, forskningsinstitutionerna, näringslivet och civilsamhället.

Flera svenska myndigheter har uppdrag och ansvar kopplat till att stödja implementeringen av cancerplanen och cancermissionen: Socialstyrelsen är nationell kontaktpunkt för implementeringen av EU:s cancerplan och har uppdraget att samordna insatserna.

Följande myndigheter har uppdrag inom EU:s cancerplan och cancermissionen:

 • Folkhälsomyndigheten är nationell fokalpunkt för EU:s hälsoprogram. Informerar om och sprider resultat av åtgärder som finansierats av programmet EU4 Health.
 • Vinnova är svensk kontaktmyndighet för Horisont Europa och för Cancermissionen och arbetar för att ge bästa möjliga nytt av EU-programmen för svensk forskning och innovation.
 • Vetenskapsrådet har kontaktpersoner för arbetsprogram inom området vetenskaplig spetskompetens. deltar i de olika programkommittéerna inom Horisont Europa, arbetar med de europeiska partnerskapsprogrammen och med det Europeiska Forskningsrådet liksom med Cancermissionen.
 • E-hälsomyndigheten är, tillsammans med Socialstyrelsen, expertmyndighet i arbetet med European Health Data Space.
 • Forte ingår i den svenska organisationen för Horisont Europa och deltar i arbetet inom EU-kommissionens programkommittéer.
 • Läkemedelsverket är samordnande för den gemensamma åtgärden Strategisk Agenda för tillämpning av Medicinsk Joniserande Strålning (SAMIRA) som avser säker, högkvalitativ och säker tillgång till strålbehandling.

Sex svenska myndigheter har också skapat en nationell strategi för svensk deltagande i Horisont Europa programmet 2021-2027

Mer hos oss

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: