Läkemedelskansliet

Socialstyrelsen har fått ett utökat regeringsuppdrag kring de läkemedel som kan användas i slutenvården av patienter som har insjuknat i covid-19. Vi ska vid behov ta initiativ till att säkra tillgången på nationell nivå till sådana läkemedel som kan användas i slutenvården av dessa patienter.

För att möta kraven i regeringsuppdraget skapades under våren 2020 ett läkemedelskansli på Socialstyrelsen. Uppdraget gäller till 31 december 2023

Aktuella händelser 

Aktuella händelser.

 • Socialstyrelsen har följande läkemedel i lager för distribution till regionerna:

  • Evusheld (cilgavimab/tixagevimab)

  • Xevudy (sotrovimab)

  • Ronapreve (kasirivimab/imdevimab)

  • Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir).

 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har fått i uppdrag från regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av covid-19-läkemedel på förfrågan från till exempel Socialstyrelsen eller regionerna. Socialstyrelsen har skickat en förfrågan till TLV om hälsoekonomisk bedömning av Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir).

 • Regionerna har kommunicerat i en skrivelse att det är viktigt att hantera nya covid-19-läkemedel i den ordinarie processen. 
  Skrivelse och ställningstagande covid-19-läkemedel (pdf)

Om uppdraget

Läkemedelskansliets uppdrag är begränsat till sådana läkemedel som kan användas i slutenvården av patienter som har insjuknat i covid-19.

Kansliets huvuduppgifter är att

 • samordna arbetet med aktuella regeringsuppdrag och andra läkemedelsfrågor med anledning av covid-19
 • ansvara för dialog och samverkan med berörda myndigheter och andra offentliga och privata aktörer
 • omvärldsbevaka och internt ge en lägesbild av försörjningskedjan för läkemedel som används i slutenvården av covid-19
 • säkra tillgång till läkemedel som används i slutenvården av covid-19-patienter genom avrop på EU-ramavtal eller genom att upprätta bilaterala avtal med relevanta aktörer.

Kontakta oss

Kontakt

Funktionsbrevlåda Läkemedelskansliet
Senast uppdaterad:
Publicerad: