De 21 forskarna lägger skulden på fel aktörer

Publicerad:
I en debattartikel i Expressen den 14 september riktade ett antal forskare kritik mot att läkemedlet Paxlovid inte används brett i Sverige. De framhöll att det är olyckligt att de som har makten fortsätter att agera saktfärdigt. Erik Magnusson, inköpschef på Socialstyrelsen, bemötte detta i en debattreplik i Expressen den 23 september 2022.

Under rubriken ”Människor i Sverige dör i onödan av covid-19”, som publicerades på Expressen debatt den 14 september, framför ett antal forskare kritik mot att läkemedlet Paxlovid, som uppvisat goda resultat, inte används brett i Sverige och inte kan hämtas ut från öppenvårdsapoteken. 

Forskarna framhåller att det är olyckligt att de som har makten fortsätter att agera saktfärdigt. Socialstyrelsen vill i sammanhanget göra två tillrättalägganden.

För det första står det läkemedelsbolaget helt fritt att sälja läkemedlet till öppenvårdsapoteken och inkomma med en ansökan till TLV om att omfattas av läkemedelsförmånen vilket skulle möjliggöra en bredare användning och förskrivning inom primärvården. Till dags dato har emellertid läkemedelsbolaget valt att inte göra så. 

Socialstyrelsen har, eftersom förhandlingarna om köp av Paxlovid inom ramen för en EU-gemensam upphandling inte har gått i mål, lyckats ingå ett eget bilateralt avtal med läkemedelsbolaget. De beställningar som hittills har gjorts har utgått från de behov som regionerna vid tidpunkten för beställningen såg framför sig och som framförts i dialog med myndigheten. 

För det andra är Socialstyrelsens uppdrag kring inköp av läkemedel begränsat till regionernas behov av läkemedel mot covid-19 som används inom sjukhusvården. Om myndighetens uppdrag även skulle omfatta försäljning till öppenvårdsapoteken innebär det att myndigheten i praktiken skulle bli läkemedelsdistributör på en konkurrensutsatt marknad. En sådan lösning skulle få flera negativa konsekvenser, inte minst vad gäller påverkan på dagens försäljnings- och distributionssystem av läkemedel, förhållandet till konkurrenslagstiftningen och principerna för det statliga åtagandet.   

Erik Magnusson, Inköpschef Socialstyrelsen 

De 21 forskarna lägger skulden på fel aktörer.