Tidiga insatser hindrar barn att begå brott

Publicerad:
Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, och Jenny Rehnman, avdelningschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Aftonbladets webbplats den 21 februari 2020.

Barn och unga som begår brott är en fråga som väcker oro och angår oss alla. Inte sällan är barn och unga också brottsoffer.

Det vidtas åtgärder för att bekämpa brottsligheten, inte minst genom mer resurser och effektivare verktyg för polisen, där många åtgärder har bäring på barn och unga som begår brott.

I arbetet med att förebygga att barn och unga begår brott måste socialtjänstens centrala roll lyftas fram. Forskning visar att när barn tidigt uppvisar ett normbrytande beteende ökar risken att det fortsätter över tid. Det är därför angeläget att identifiera och erbjuda stöd till dessa barn, och deras föräldrar, innan problemen vuxit sig stora och riskerar att bli bestående.

Även om mycket görs ser Socialstyrelsen behov av ytterligare åtgärder för att utveckla och stärka arbetet med barn och unga som begår, eller riskerar att begå, brott.

1: Stöd och vägledning
Att stödja och hjälpa barn och unga som begår eller riskerar att begå brott är ett av socialtjänstens mest komplexa uppdrag. För att stödja socialtjänsten ger Socialstyrelsen under våren ut en rad olika handböcker och kunskapsstöd. Socialstyrelsen kommer de närmaste åren fokusera på åtgärder för att stödja socialtjänsten, där en viktig del är att stärka samverkan med polis, skola och andra relevanta aktörer i det brottsförebyggande arbetet.

2: Vikten av tidig upptäckt
Stödet till barn och unga behöver sättas in i tid, innan problemen hunnit växa. En viktig källa för att socialtjänsten ska få kännedom om att det finns farhågor kring ett barn är orosanmälningar. Den nationella kartläggning som Socialstyrelsen nyligen presenterade visar att cirka 180 000 barn kommit till socialtjänstens kännedom genom orosanmälningar under 2018. Hanteringen av orosanmälningar skiljer sig dock åt och det finns behov av en större nationell enhetlighet och mer likvärdig registrering.

3: Mer fokus på förebyggande insatser
För att vara effektiva måste förebyggande insatser sättas in tidigt och vara samordnade. Det är de inte alltid i dag. Sedan ett par år arbetar Socialstyrelsen och Skolverket med ett projekt, Tidiga och samordnade insatser, med syftet att alla barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling genom en förbättrad samverkan mellan skolan/elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Nya former för samarbete mellan aktörerna har tagits fram. En viktig del av arbetet framöver är att sprida erfarenheter och goda exempel till kommuner och regioner. Regeringen har även aviserat att särskilda satsningar ska riktas mot riskgrupper i socialt utsatta områden.

4: Fler verktyg
Grunden för socialtjänstens arbete med barn och unga bygger på frivillighet. Det är dock viktigt att socialtjänsten har förutsättningar och verktyg att vid behov kunna ingripa tidigt även då insatser inte kan ges med samtycke. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att komma med förslag på hur möjligheterna att ge öppna insatser utan samtycke till barn och unga kan utvecklas.

Det finns en ökad samstämmighet kring att större fokus måste riktas på det förebyggande arbetet för att hindra att barn och unga börjar begå brott. För att nå framgång krävs att fler aktörer i samhället agerar tidigt och i samverkan. Socialstyrelsens bild är att mycket arbete görs ute i kommunerna men att det behövs ett sammanhållet stöd från den nationella nivån. Socialstyrelsen har därför tillsammans med Polismyndigheten och Skolverket inlett ett nära samarbete i syfte att utveckla det brottsförebyggande arbetet lokalt, regionalt och nationellt när det gäller barn och unga.

Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
Jenny Rehnman, avdelningschef, Socialstyrelsen

Läs debattartikeln i Aftonbladet